โครงการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ที่ 1 การทำไข่เค็ม (สูตรแห้ง) และการทำน้ำยาล้างจาน

วันพุธ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
                 เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้เกิดความยั่งยืน
                – กิจกรรม ที่ 1 การทำไข่เค็ม (สูตรแห้ง) และการทำน้ำยาล้างจาน
                ขอขอบคุณ คุณครูณัฐกฤตา วิริยา ครู กศน.ตำบลสำราญราษฎร์ ในการเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
แชร์เลย :