You are currently viewing ในวันศุกร์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร & สร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือนที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง               ภายในโครงการมีกิจกรรม อบรมเสริมความรู้ เพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือน ที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เเละกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันศุกร์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร & สร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือนที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง               ภายในโครงการมีกิจกรรม อบรมเสริมความรู้ เพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือน ที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เเละกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์เทศฐาลตำบลสำราญราษฎร์
              ในวันศุกร์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร & สร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือนที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
              ภายในโครงการมีกิจกรรม อบรมเสริมความรู้ เพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตอาหารในครัวเรือน ที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
เเละกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แชร์เลย :