เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับติดตั้งป้ายโฆษณา

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับติดตั้งป้ายโฆษณา

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้าย

แชร์เลย :