เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– นายจักรภัทร  เขียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน –

แชร์เลย :