You are currently viewing หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
“หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง”
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
หลักฐานในการแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) หรือผ่านแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด App ThaID ได้ทั้ง IOS Android Huawei
แชร์เลย :