You are currently viewing สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการทุจริต โครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการเฝ้าระวังการทุจริต

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการทุจริต โครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการเฝ้าระวังการทุจริต

วันพุธ ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการทุจริต โครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการเฝ้าระวังการทุจริต จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

แชร์เลย :