You are currently viewing ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จัดพิธีไหว้ครู ให้เด็กนักเรียนนำดอกไม้ ธูปเทียน ทำพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จัดพิธีไหว้ครู ให้เด็กนักเรียนนำดอกไม้ ธูปเทียน ทำพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จัดพิธีไหว้ครู ให้เด็กนักเรียนนำดอกไม้ ธูปเทียน ทำพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :