You are currently viewing รู้ก่อนไปเลือกตั้ง! ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง 2566

รู้ก่อนไปเลือกตั้ง! ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

รู้ก่อนไปเลือกตั้ง! ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง 2566

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
– มีสัญชาติไทย
– ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
– ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้ง ต่อไปนี้
• เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
• ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
• ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
• วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร จะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ ครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

– สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
– สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
– สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
– ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
– ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปีใหม่จากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด

แชร์เลย :