ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนากรท่องเที่ยว และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของนายกเทศมนตรีกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

นโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

1. ด้านสาธารณสุข พัฒนาสังคม

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และจิตอาสา พัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการ  การให้บริการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน ตลอดจน

ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง พัฒนาส่งเสริมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

๒. ด้านการศึกษา และกีฬา

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง สนับสนุนกีฬาทุกประเภท ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายทุกช่วงวัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาของท้องถิ่น ฟื้นฟูการแข่งขันกีฬาประเพณีเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

๓. ด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนทุกครัวเรือนให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จัดหาตลาดจำหน่ายและส่งเสริมสินค้าในชุมชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากรท่องเที่ยว และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๔. การบริหารจัดการ

ปรับปรุงองค์กรและพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้บริการประชาชนทุกคนดุจญาติมิตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค

พัฒนาตามความต้องการของประชาชน โดยยึดแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของเทศบาลประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบล ดำเนินการขยายงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนเพื่อการเกษตร ไฟฟ้า พัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงด้านการเกษตรให้อย่างทั่วถึง เสริมแผนการพัฒนา การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง การคมนาคม อาคาร รวมถึงการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

 

6. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

สนับสนุน ส่งเสริมกิจการทางด้านศาสนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ชุมชนดั้งเดิมยังเป็นเกษตรกรรม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงแก้ไขเหมืองฝายอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากรท่องเที่ยว และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

 

8. ด้านบรรเทาสาธารณภัย

จัดให้มี ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร.  ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

9. ด้านสังคม

จัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง มีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้ที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (วันละบาท) และมีสภาองค์กรชุมชนตำบลในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

10. ด้านยาเสพติด/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่สำคัญและล่อแหลม ร่วมกับฝ่ายปกครองในการดูแลความสงบเรียบร้อยและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง