You are currently viewing มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำช่วงฤดูฝน

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำช่วงฤดูฝน

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

“มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำช่วงฤดูฝน”

สามารถดาวน์โหลดมาตรการ เเนวทาง ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/12xiH-Oxey71wtXUegODrsijOCv7UrKDq

แชร์เลย :