You are currently viewing พมจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ คัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

พมจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ คัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

วันพุธ ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี, นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ผู้นักพัฒนาชุมชน เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่่ ในการประเมินคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้พิจารณาเห็นว่า คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญเเละกำลังใจ เเละเป็นการสร้างต้นเบบผูนำสตรีที่มีผลงานโดนเด่นเป็นรูปธรรมเเละมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนให้เป็นเเบบอย่างที่ดีให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จเเละก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังเข้มเเข็งของประเทศต่อไป

แชร์เลย :