ประวัติความเป็นมา

ตำบลสำราญราษฎร์ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร้องต้นขาม บ้านสันต้นม่วงเหนือ บ้านป่าสักหลวง บ้านพันหลัง บ้านป่าเหมือด บ้านสันมะเกี๋ยง บ้านต้นผึ้ง บ้านสันโป่ง มีฐานะเป็นเทศบาลตำบล

พื้นที่

ตำบลสำราญราษฎร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่คือ และ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตลาดใหญ่ และ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม, แกะสลัก,  รับจ้าง
อาชีพเสริม  หัตถกรรมกระดาษสา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  1,845  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,845 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงจังหวัด 1014 สายดอยสะเก็ด – บ่อสร้าง ระยะทาง 4 กม. จากศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง โดยเดินทางผ่านหมู่บ้านต้นเปาตามถนน รพช. สายต้นเปา – น้ำแพร่ เข้าสู่ถนนหลักในตำบลสำราญราษฎร์ สภาพถนนในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตสามารถเดินทางได้สะดวก

ผลิตภัณฑ์

ที่นอน,หมอน,ผลิตจากนุ่นธรรมชาติ