You are currently viewing ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
กกต.แก้ไข ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วน หลักฐานในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

แอปลิเคชั่นThaiD- DLTใบขับขี่-คนพิการ

https://www.ect.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/m_laws/2056/7302/file_download/m_laws_file_2056_202308311693447399.pdf

แชร์เลย :