You are currently viewing ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ จัดทำโครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ จัดทำโครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
                    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมอย่างดี
แชร์เลย :