You are currently viewing ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง และประชาชนเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาบริการสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และยังมีงบประมาณในการบริหารเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์ เป็นไปอย่างจำกัด ไม่ทั่วถึง

ในวันนี้ ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19 

แชร์เลย :