You are currently viewing การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑

🙋‍♂️ #ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
🌟 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 #การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวาริสต์ ม่วงป่า ประธานสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสนอร่าวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) โดยมีสิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 🏢🙋‍♂️🙋‍♀️
แชร์เลย :