You are currently viewing การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

🙋‍♂️ #ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑

🌟 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 #การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวาริสต์ ม่วงป่า ประธานสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของเรียน) โดยมีสิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 🏢🙋‍♂️🙋‍♀️

แชร์เลย :