You are currently viewing ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร?

ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร?


.
กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งได้ 7 วัน และ หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566
.
โดยกรอกข้อมูลในแบบ ส.ส.1/8 หรือ ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน
.
ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th/all-election

แชร์เลย :