You are currently viewing โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก การส่งเสริมสภาพแวดล้อม ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชน สร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ร่วมกันเพื่อค้นหา วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน สมาชิก อถล.

 

แชร์เลย :