You are currently viewing โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (ระดับตำบล)

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (ระดับตำบล)

วันจันทร์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
                       ตามที่สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (ระดับตำบล) ประชาชนร่วมสร้างสังคมสุจริตต่อต้านการทุจริต ตำบลสำราญราษฎร์ ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายภาคเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์และสามารถเสริมสร้างการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน
ณ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
แชร์เลย :