โครงการตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพ ประเมินสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะได้ดูเเลสุขภาพตนเอง เเละเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

–  กิจกรรม ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

–  กิจกรรม การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนเเละชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี

–  กิจกรรม การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี

แชร์เลย :