แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในภาพรวม

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในภาพรวม

(แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ)

คลิกที่ลิ้งนี้เพื่อตอบแบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/1Hn9WLSc9BJ9OZyBYprOiidjzu0T_4TS_uiTrJAfooHs/edit?pli=1

 

แชร์เลย :