You are currently viewing แจ้งรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

แจ้งรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ร่วมกับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จึงขอเเจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
แชร์เลย :