You are currently viewing  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความอนุเคราะห์แพมเพิส จำนวน 5 ถุง จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณยลรฐา ธนาศถุงคาร นักพัฒนาสังคมฯ มอบแพมเพิสให้กับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์ 

 เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความอนุเคราะห์แพมเพิส จำนวน 5 ถุง จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณยลรฐา ธนาศถุงคาร นักพัฒนาสังคมฯ มอบแพมเพิสให้กับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์ 

วันอังคาร ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
                   เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความอนุเคราะห์แพมเพิส จำนวน 5 ถุง จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณยลรฐา ธนาศถุงคาร นักพัฒนาสังคมฯ มอบแพมเพิสให้กับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์
แชร์เลย :