You are currently viewing สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ (ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) เเละ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเเละองค์กรชุมชนตำบลป่าป้อง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ให้มีบทบาทเเละมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในพื้นที่ตำบลป่าป้อง

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ (ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) เเละ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเเละองค์กรชุมชนตำบลป่าป้อง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ให้มีบทบาทเเละมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในพื้นที่ตำบลป่าป้อง

วันพุธ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
                 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ (ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) เเละ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเเละองค์กรชุมชนตำบลป่าป้อง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ให้มีบทบาทเเละมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในพื้นที่ตำบลป่าป้อง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
แชร์เลย :