You are currently viewing สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ กรรมการฝ่ายประสานงานสภาองค์กรชุมชนฯ นำเจ้าหน้าที่เเละคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย ธรรมนูญสุขภาพ : ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ กรรมการฝ่ายประสานงานสภาองค์กรชุมชนฯ นำเจ้าหน้าที่เเละคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย ธรรมนูญสุขภาพ : ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ กรรมการฝ่ายประสานงานสภาองค์กรชุมชนฯ นำเจ้าหน้าที่เเละคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย ธรรมนูญสุขภาพ : ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดสาระหมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญ คือ เป็นข้อตกลงร่วมในการกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่สุขภาวะของชุมชน โดยชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตามความสมัครใจและตามความพร้อมของชุมชน ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติร่วม อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ที่สามารถแก้ปัญหาในด้านสุขภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ เน้นความสำคัญ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนตลอดทั้งกระบวนการ ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

แชร์เลย :