You are currently viewing ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM

 

แชร์เลย :