You are currently viewing การอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุด้วยยางยืด จัดโดย กศน.ตำบลสำราญราษฎร์

การอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุด้วยยางยืด จัดโดย กศน.ตำบลสำราญราษฎร์

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยยางยืด
จัดขึ้นโดย การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสำราญราษฎร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ กายเเละสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลจากโรคภัยเเละอุบัติภัยต่างๆ ลดภาวะซึมเศร้า
คงสมรรถนะทางกาย จิตใจ ยอมรับเเละเห็นคุณค่าในตนเอง รู้กิน รู้อยู่ รู้ป้องกันโรค
รู้จักการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อสุขภาวะเเละคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ
ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ เครื่องขยายเสียง เเละบุคลากร ในครั้งนี้ด้วย
แชร์เลย :